Search for property
Roimmo

De vastgoedsites Roimmo.com/nl/be/fr/es/eu en andere extenties worden geëxploiteerd door Roimmo LLC met maatschappelijke zetel in 30 N Gould STE 9000 Sheridan, WY 82801, Verenigde Staten. Roimmo LLC werkt middels een franchiseformule samen met partners in diverse landen en regio’s, die elk hun eigen verantwoordelijkheid dragen uit hoofde van de met hen afgesloten samenwerkingsovereenkomst.


Gebruiksvoorwaarden
Deze website wordt geproduceerd en aangeboden door Roimmo LLC, hierna te noemen Roimmo. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de websites en haar onderdelen door bezoekers.

Toegang
Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van deze website mag alleen volgens deze voorwaarden. Roimmo LLC geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze website. Roimmo LLC streeft er naar de website zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de website (of onderdelen daarvan) beperken of onderbreken voor onderhoud en updates, of in verband met andere redenen. Te allen tijde heeft Roimmo LLC het recht de exploitatie van de website (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.

Roimmo internet platform
Roimmo LLC is een matchmaker en brengt alleen partijen bij elkaar zoals aanbieders, kopers, beleggers en financiers. Roimmo LLC treedt niet op als makelaar of tussenpersoon, begeleidt geen bezichtigingen, doet geen due-diligence onderzoeken, voert geen onderhandelingen en stelt geen koop-/verkoopovereenkomsten op. Roimmo LLC faciliteert en beheert een internationaal internet platform en kan gebruikers met genoemde werkzaamheden wel van A tot Z ten dienste zijn zulks door en in samenwerking met gerenommeerde specialisten/makelaars in haar netwerk. 

Beperking plaatsing profielen
Op de websites van Roimmo kunnen tegen betaling profielen worden geplaatst door gebruikers. De prijsstelling van een profiel wordt vastgesteld voor de publicatie van een specifieke objectaanbieding. Profielen kunnen worden gewijzigd door gebruiker maar niet worden vervangen door een geheel ander profiel. In dit geval dient gebruiker een nieuw profiel te plaatsen tegen het tarief dat daarvoor staat.  Indien een profiel vroegtijdig door gebruiker van de website wordt verwijderd, kan geen beroep worden gedaan op enige terugbetaling.

Plaatsing en betaling van een profiel houdt zulks automatisch in en tevens dat er voor dit profiel geen herroepings- of annuleringsrecht van kracht is. 

Roimmo LLC heeft het recht om geplaatste profielen, in de volgende gevallen te weigeren of te deactiveren:

 • De gebruiker heeft geen mandaat tot verkoop;
 • Een profiel heeft betrekking op een object dat reeds is verkocht;
 • Een gebruikte tekst is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
 • Een of meerdere foto´s stellen het vastgoed niet (expliciet) voor;
 • Een profiel vermeldt het adres van een andere website;
 • Een profiel bevat een of meerdere fouten;
 • Een profiel is onwettelijk;
 • Een profiel is reeds door een andere gebruiker geplaatst;


Toegangsverbod

Roimmo LLC is gerechtigd de gehele of gedeeltelijke toegang tot de site te ontzeggen aan gebruikers (personen of rechtspersonen) die:

 • de Algemene Voorwaarden overtreden
 • de persoonlijke gegevens waartoe toegang kan bestaan via de website worden gebruikt om (betalende) producten of diensten aan te bieden aan derden of zich zou bezondigen aan  spamming
 • bewust valse of onwettige profielen zouden plaatsen
 • de goede reputatie van de site schade berokkenen
 • inbreuk zouden plegen op de intellectuele rechten van derden
 • die de website zou aanwenden voor onwettelijke doeleinden

Roimmo LLC behoudt zich tevens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Links naar andere websites
De profielen kunnen hyperlinks bevatten met een link naar inhoud van derden of naar websites welke niet worden beheerd door Roimmo LLC. Roimmo LLC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud of voor deze websites zelf. Exploitanten van dergelijke websites zijn dus zelf de enige verantwoordelijken voor het naleven van lokale wetgevingen en reglementeringen aangaande hun producten en diensten en in het bijzonder aangaande de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving m.b.t. prijzen tarieven, etcetera.

Rubrieken "Kopen” en “Financieringen”
Roimmo LLC doet al het mogelijke om op haar websites betrouwbare en actuele profielen te publiceren. Noch Roimmo LLC, noch de fysieke persoon  of rechtspersoon (agent, makelaar, promotor of particulier) die Roimmo LLC het profiel in handen hebben gegeven, kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kennelijke fouten of vergissingen in de inhoud van het profiel of actuele beschikbaarheid. Profielen vormen in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Roimmo LLC adviseert te allen tijde, alvorens tot een beslissing wordt gekomen tot enigerlei transactie aangaande een object, om contact op te nemen met de aanbieder die het profiel heeft geplaatst om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date is.


Verstrekte informatie is altijd van voorlopige aard en dient altijd worden bevestigd door de aanbieder, die het profiel heeft geplaatst. Roimmo LLC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, de juistheid en de inhoud van de profielen die op de Roimmo-sites zijn geplaatst, noch voor de kwaliteit van de objecten en/of de diensten die in advertenties zijn vermeld.
 
Inzake aankoopkosten, raadt Roimmo LLC gebruikers een expert te raadplegen zoals o.a. een notaris. Deze kan gebruikers een opgave bezorgen van de diverse kosten, provisies, rechten en fiscale aspecten welke zijn gemoeid met een koop/verkoop transactie. Inzake financieringen, raden wij gebruikers aan contact op te nemen met een financiële instelling of adviseur.

Gebruikers die profielen plaatsen op Roimmo-sites, verbinden zich ertoe uitsluitend informatie te geven (afbeeldingen, foto´s,...) die niet in strijd is met de rechten van derden, inclusief de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, afbeeldingsrecht,...). Gebruikers vrijwaren Roimmo LLC voor eventuele rechtsvorderingen van derden met betrekking tot door hen geplaatste profielen.   

Verantwoordelijkheid voor de inhoud die door gebruikers op de sites wordt geplaatst
Alle informatie, teksten, foto´s, video´s, toevoegingen of elke andere vorm van inhoud die door gebruikers op de Roimmo LLC websites wordt geplaatst, valt onder hun eigen verantwoordelijkheid. Roimmo LLC toetst de inhoud die door gebruikers op de websites wordt geplaatst, maar controleert deze niet en kan derhalve hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Gebruikers verklaren, aanvaarden en garanderen, dat Roimmo LLC over het recht beschikt om alle tekst of informatie die door gebruikers op de Roimmo LLC websites zijn geplaatst, te gebruiken en te publiceren.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen onder meer andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de website. Het is gebruikers ook niet toegestaan om racistische of anderszins kwetsende namen te gebruiken op de website. Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen - naar het vrije oordeel van Roimmo bvba- onmiddellijk van deze website worden verwijderd.

Gebruikers verbinden zich ertoe om Roimmo LLC, zijn leidinggevenden, werknemers, partners en vertegenwoordigers te vrijwaren van alle vorderingen tot aansprakelijkheid en andere gerechtelijke acties die door derden zouden kunnen worden ingesteld, naar aanleiding van een inhoud die door gebruikers op de website werd geplaatst.

Wachtwoord
U kunt zich als gebruiker inschrijven op de websites van Roimmo LLC indien u voornemens bent om tegen betaling van het toepasselijke tarief  één of meerdere profielen te plaatsen. Daarvoor vult u een formulier in met uw persoonlijke gegevens. Uw inschrijving, die valt onder het privacybeleid, verschaft u toegang tot onder andere de volgende diensten :

 • plaatsen van één of meerdere profielen van beleggingsobjecten
 • gebruikmaking van het (internationale) platform tussen kopers en verkopers
 • gebruik maken van diensten van experts en financiers
 • nieuwsbrieven met laatste profielen en tips en adviezen

Het wachtwoord dat aan gebruikers wordt toegewezen en waarmee zij zich kunnen identificeren om van de Roimmo LLC diensten gebruik te kunnen maken, is persoonlijk en vertrouwelijk. Gebruikers zijn zelf als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan en verbinden zich ertoe dit wachtwoord niet door te geven aan derden. Gebruikers zijn als enige volledig verantwoordelijk voor elke activiteit die wordt uitgevoerd onder de verstrekte toegangscode.

Copyright
Het auteursrecht van de op deze website gepubliceerde objecten en informatie berust bij Roimmo LLC dan wel vermelde auteurs. Alle rechten worden voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Roimmo LLC worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roimmo LLC. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Roimmo LLC vereist. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Roimmo LLC. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Roimmo toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Roimmo LLC en vrijwaren Roimmo LLC derhalve voor aanspraken van derden. Roimmo LLC is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Mocht Roimmo LLC op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Roimmo LLC het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen. Roimmo LLC behoudt het recht voor ingezonden tekst- en beeldmateriaal in te korten en/of aan te passen.  © 2016 Roimmo LLC

Privacy
Roimmo LLC verklaart door gebruikers verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Roimmo LLC zal door gebruikers  verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij de specifieke actie betrokken zijn, tenzij gebruikers hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven. De volledige tekst van de Privacy Policy is te lezen op de Roimmo LLC websites.

Diverse bepalingen, toepasselijke wetgeving en rechtspraak
De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van één van de bovenstaande bepalingen, zal niet automatisch leiden tot de ongeldigheid van alle gebruiksvoorwaarden van dit document. De betreffende bepaling wordt voor niet geschreven gehouden en gebruikers aanvaarden, dat Roimmo LLC deze bepaling zal vervangen door een andere met dezelfde strekking.

Roimmo LLC kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor klachten of rechtsvorderingen door een derde met de bewering dat het gebruik van één van de elementen van de inhoud van de website of één van de producten of diensten die de website aanbiedt, een inbreuk zou betekenen op zijn vermeende intellectuele rechten.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Roimmo LLC websites is de wetgeving van toepassing in Wyoming/Verenigde Staten en uitsluitend de rechtbank aldaar is bevoegd.